Page 10 - Faaliyet Raporu 2022
P. 10

(3) Bu Kanun kapsamındaki tüm araştırma altyapılarının Kurulca belirlenen temel ilke ve kurallar çerçevesinde tüm kullanıcıların kullanımına açık olması esastır.
(4) Yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan araştırma altyapılarının idari ve mali işlerine ilişkin destek hizmetlerinden yönetim kurulu tarafından gerekli görülenler, altyapının ilgili olduğu yükseköğretim kurumu veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilir. Buna ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
6550 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda İBG’nin organları yönetim kurulu, danışma kurulu ve müdürlüktür. İBG’nin karar organı dokuz kişiden oluşan Yönetim Kurulu’dur. İBG’nin Yönetim Kurulu; iki DEÜ öğretim üyesi, üç diğer üniversite öğretim üyesi, bir özel sektör yetkilisi, üç kamu kurum yetkilisi olan değerli bilim insanları ve alanlarında tecrübeli üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu’na karşı merkezin tüm faaliyetlerini yürütmekten sorumludur. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 10 kişilik bir Danışma Kurulu bulunmaktadır.
Danışma Kurulu; İBG’nin stratejik hedefleri ve eylem planıyla ilgili önerilerde bulunmakta, her yıl İBG’de yürütülen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde inceleme, değerlendirme ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapmakta, Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Merkez Müdürü, YYönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak harcama yapmaya ve Bakanlıklar, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler başta olmak üzere tüm
kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki her türlü müracaat ve yazışmalarda İBG adına temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.
Müdür; “Araştırma altyapısı faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun şekilde yürütmek, çalışmaların düzeni ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak, İBG’nin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, İBG’de yürütülen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve Yönetim Kurulu’na raporlamak, İBG’de görev yapacak araştırmacı, teknisyen ve destek personeliyle ilgili sayı, nitelik, ücret ve performans gibi çalışmaları yaparak Yönetim Kurulu’na teklif etmek, İBG bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sınırlar içerisinde harcamaları yapmak, hizmet alımlarını gerçekleştirmek, İBG’de istihdam edilecek personelin işe alınması ile işine son verilmesi için yönetim kuruluna teklifte bulunmak, İBG’nin hizmetleriyle ilgili hesaplarını tutmak, alacakları tahsil etmek, İBG’de yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan fikrî mülkiyet ve sınai haklarla ilgili araştırma altyapısının menfaatlerini koruyucu önlemleri almak, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygulamak ve verdiği diğer görevleri yerine getirmek”ten sorumludur. Buna ek olarak İBG Yönetim Kurulu, 15 Nisan 2020 tarihli ve 20 sayılı toplantısının 2 No’lu kararı ile Merkez Müdürü’nü 250.000 (iki yüz elli bin) TL’ye kadar olan taşınır alımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek için yetkili kılmıştır.
İBG Yönetim Kurulu, aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:
Genel Bilgiler 3


   8   9   10   11   12