Page 161 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 161

Yumurtalık Kanserinde Etkili Biyobenzer İlaçların Geliştirilmesi (Yürütücü, TÜSEB, Ref: #6806, 2021- 2023): Ovaryum kanseri tedavisinde platin bazlı standart kemoterapötik ilaçların zayıf farmakokinetik özelliklere sahip olmaları, tümör hücrelerine spesifik olmamaları ve ilaç direnci oluşturmaları sebebiyle genellikle hastalarda ciddi yan etkilere ve tedavide düşük yanıta sebep olmaktadır. Bu yüzden, kanser tedavisinde etkin hedefe yönelik olan biyolojik ilaçların üretilmesi hızlanmıştır. Bu ilaçlar arasında en dikkat çekeni ise terapötik monoklonal antikorlardır. Bu proje kapsamında yumurtalık kanserini hedefleyen; potensi, kalite ve güvenlik bakımından referans antikora yüksek düzeyde benzerlik gösteren biyobenzer monoklonal antikor üretilecektir. Üretilen antikor biyobenzeri, fiziko-kimyasal ve biyolojik olarak karakterize edilecektir.
Ovaryum Kanserine Yönelik Yeni Nesil Terapötik Antikor-İlaç Konjugatı Sentezi ve Karakterizasyonu (Yürütücü, TÜSEB, Ref: #7042, 2021- 2023): Jinekolojik kanserler içerisinde yüksek mortaliteye sahip ovaryum kanserinde, hastalığa özgü semptomların erken evrelerde gözlenmemesi, tedavi için kullanılan
platin bazlı kemoterapötik ilaçlar hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede etkileyen yan etkilere sahip olması ve çoklu ilaç direnci oluşturmaları sebebiyle etkili ovaryum kanser tedavisi sınırlı olmaktadır. Son yıllarda kanser tedavisinde, ilaçların yan etkilerini ve çoklu ilaç direncini en aza indirgeyen ve tek başına mAb’ların hedefe spesifik terapötik gücüne bir de sitotoksik ilacın güçlü etkisini birleştiren Antikor İlaç Konjugatları (Antibody Drug Conjugate, ADC) araştırılmaya başlanmıştır. Yürütülen proje kapsamında ovaryum kanserine yönelik antikor-ilaç konjugatı (ADC) oluşturabilmek için, ovaryum kanseri dokularında sağlıklı dokuya kıyasla yaklaşık 2,5 kat yüksek eksprese olduğu bilinen bir proteine bağlanan monoklonal antikoru kullanılacaktır. Konjuge edilecek sitotoksik ilaç olarak mikrotübül-hedefli bir sitotoksik ilaç olup, ADC sentezi sitotoksik ilacın bir bağlayıcı ile monoklonal antikora konjuge edilmesiyle tamamlanacaktır. Sentezlenecek olan ADC’nin fizikokimyasal ve biyokimyasal karakterizasyonu yapıldıktan sonra, bu ADC’nin terapötik etkinliği farklı karakterlere sahip ovaryum kanseri hücre hatları üzerinde in vitro olarak araştırılacaktır.
 Ovaryum kanseri hücrelerinin konfokal mikroskop altındaki görüntüleri
Teknolojik Araştırmalar Programı 153


   159   160   161   162   163