Page 90 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 90

 Formülasyonlarının Hazırlanması, İn-Vitro ve İn-Vivo Değerlendirilmesi” başlıklı proje ve Uşak Üniversitesi ile 119Z559 numaralı ve “İlaç Adayı Alfa-Lipoik Asit Biyokonjugatlarının Tasarımı, Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi” başlıklı proje kapsamında iş birliği çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca DEÜ BAP birimi tarafından desteklenen iki ayrı projede DEÜ Tıbbi Biyokimya ve Anesteziyoloji bölümleriyle işbirliği çalışmaları sürmektedir. Bu projelerde dört yüksek lisans öğrencisi çalışmaktadır. Bunun yanı sıra mevcut diğer işbirlikleri kapsamında 2021 yılında iki makale yayınlanmıştır.
2020 Yılında Tamamlanan “Zebrafish as a Model for Understanding Mechanisms of Wnt/ β-catenin Signaling (1) via Discovery of New Pathway Modulators and (2) in Regeneration of Adult Central Nervous System” Başlıklı Proje (Yürütücü: Güneş Özhan, EMBO Installation Grant, #3024) kapsamında 2021 yılında toplam üç makale yayınlanmış olup, iki makale revizyon sürecinde ve bir makale de yayına hazırlık aşamasındadır. Çalışmalar ile ilgili 15
uluslararası/ulusal kongrede sunum yapılmıştır. Ayrıca, çalışma altı yüksek lisans ve üç doktora tezine konu teşkil etmiştir. Yine 2020 yılında tamamlanan “Sağlıkta ve Hastalıkta Plazma Membranında Wnt/β-Katenin Sinyal İletiminin Araştırılması” başlıklı proje (Yürütücü: Güneş Özhan, TÜBİTAK Uluslararası İkili İş birliği Programı Newton-Kâtip Çelebi Fonu, #217Z141) kapsamında, 2021 yılında toplam dört makale yayınlanmış ve bir makale de yayına hazırlık aşamasındadır. Sonuçlar sekiz uluslararası/ulusal kongrede sunulmuştur. Projede bir doktora tezi gerçekleştirilmektedir. Son olarak 2019 yılında tamamlanan “Wnt/β-Katenin Sinyal İletiminin Beyin Rejenerasyonundaki Rolünün Erişkin Zebrabalığı Modelinde Araştırılması” başlıklı proje (Yürütücü: Güneş Özhan, TÜBİTAK 1001, #215Z365) kapsamında 2021 yılında hazırlanan bir makale revizyon sürecindedir. Yedi uluslararası/ulusal kongrede sunum yapılmıştır. Projede bir yüksek lisans ve bir doktora tezi tamamlanmıştır.
 82 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler   88   89   90   91   92