Page 18 - Faaliyet Raporu 2022
P. 18

yoluyla araştırmacı bağımsızlığının korunması sağlanmıştır.
İBK, müdürlüğe bağlı olarak görev yapmakta olan müdür yardımcılarının yönetiminde olan (i) mali işler; (ii) bina altyapısı; ve (iii) idari işler ile Araştırma Destek, Kalite Yönetimi, İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Birimleri’nden oluşmaktadır. Bu birimler merkezin teknik ve idari alt yapısını ve sürdürülebilirliğini sağlarken, merkezin araştırma birimlerine profesyonel destek sağlamakta, araştırma, destek ve hizmet birimlerinin verimliliğinin ve performansının izlenmesine, raporlanmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir.
İBG’nin örgütlenme stratejisi, 1’den 6’ya aşamalı olarak ilerleyen Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (THS) oluşan bir yol haritasına göre şekillenmiştir. İBG’nin ana felsefesi “temel bilimden güçlü teknolojiye” ekseninde ilerlemeyi öngördüğünden, THS 1-6 arasında yer alan seviyelerde farklı araştırma ekipleri oluşturulmuştur. Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı THS 1-3 arasını, Teknolojik Araştırmalar Programı THS 3-5 arasını, Endüstriyel Ar-Ge Programı THS 5-6 arasını öncelikli kapsama alanı olarak tanımlamaktadır. Böylece, öncelikli olarak teknolojik ufku olan temel araştırmalar öne çıkmakta, bu araştırmaların çıktılarının rafta kalmaması, uygulamaya dönüşmesi için de teknolojik araştırmalar devreye girmektedir. Teknolojik araştırmaların çıktılarının ise doğrudan sanayiye transfer edilmesi ve özel sektör ortaklı proje çalışmaları her geçen yıl daha da artmaktadır.
İBG yönetsel stratejisini araştırma, inovasyon ve hizmet ayaklarının tamamını içerecek şekilde geliştirmeyi planlamaktadır. Güçlü bilimsel araştırmaların artırılması amacıyla uluslararası ağlara dahil olmak, uluslararası proje alma kapasitesini arttırmak, özel sektör destekli proje sayısını arttırıcı işbirlikler geliştirmek, etki faktörü yüksek dergilerde yayın sayısını arttırmak için yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu kapsamda; farklı alanlarda yetkin araştırma gruplarının işbirliklerinin arttırılması için kurumsal projeler öncelikli hale getirilecektir. Öncelikli olarak İBG’nin odak araştırma alanları olan nadir hastalıklar, kanser ve biyoteknolojik ürünler geliştirme alanlarında multidisipliner projeler geliştirmeye yönelik odak çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu odak çalışma gruplarının yaşam bilimleri alanında THS 1-6 düzeyinde çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Bu alanlar bilimsel gelişmeler, İBG’nin araştırmacı havuzu ve proje kaynakları göz önüne alınarak güncellenecektir. Projeler kapsamında elde edilen bilginin/teknolojinin ürüne/hizmete dönüşümüne yönelik süreci kısaltmak için öncelikli olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark’ı olmak üzere işbirlikleri güçlendirilerek İBG’de bu hedefe yönelik teknoloji transfer biriminin etkinliği arttırılmıştır. Projeler kapsamında elde edilen THS 3-6 düzeyindeki bilgi ve teknolojilerin endüstriye transferi ve THS 9’a kadar ilerlemesi için özel sektör ile işbirlikleri oluşturularak gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak; kamuya ve özel sektöre sunulan nitelikli hizmetlerin artırılması için hizmet birimlerinin akreditasyonuna yönelik toplam kalite anlayışı ile ilerlenecek ve akredite hizmet birimlerinin sayısı arttırılacaktır. Ülkemizde
Genel Bilgiler 11


   16   17   18   19   20