Page 17 - Faaliyet Raporu 2022
P. 17

 Teşkilat Yapısı
Ana uğraş alanları araştırma ve yenilikçilik olan İBG’nin etkin ve verimli yönetimi için katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde oluşturulan iki komite (araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanan Araştırma Programları Komitesi (APK) ve idari faaliyetlere odaklanan İdari Birimler Komitesi (İBK)) bulunmaktadır. Bu komiteler görev ve yetkilerinden dolayı Müdüre karşı sorumlu olarak 2020 yılında yürürlüğe konan çalışma usul ve esaslarına dair yönergeler kapsamında faaliyet göstermektedirler.
2021 yılında APK’ya bağlı olan Endüstriyel Ar- Ge Programının altında yapılandırılan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları (İBG-İAKL) ve İBG- NEVCELL Platformu için,
• 25 Haziran 2002 tarihinde resmî gazetede yayımlanan (R.G. Sayısı: 24796) ‘İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından 21 Ocak 1998 tarihinde yayınlanan ‘OECD Series on Principles Of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring-Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice’ bentlerinde,
• 21 Ekim 2017 tarihinde resmî gazetede yayımlanan ‘Beşeri ve Tıbbi Ürünleri İmalathaneleri Yönetmeliği’, ‘Beşeri ve Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu Versiyon: 2018/2 Yürürlük Tarihi: 01/08/2018 PIC/S GMP Kılavuz versiyonu: PE009-14’ ve 04.04.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ‘İnsan Doku ve Hücre
Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ’ bentlerinde yer alan akreditasyon şartlarının karşılanabilmesi ve bu şartların da 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair kanun ve sair mevzuatta geçen tanımlamalara uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla, İBG- İAKL ve İBG-NEVCELL Platformu Yönetim Kurulu kararı ile İBG Müdürlüğüne bağlanmıştır. İBG’nin son organogramı aşağıdaki şemada özetlenmektedir
İBG’de 18’i biyotıp ve genom bilimi alanında araştırmalar yapan Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı’nda, 9’u sağlık alanında yenilikçi teknolojiler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan Teknolojik Araştırmalar Programı’nda ve 4’ü sağlık biyoteknolojilerinde yenilikçi hizmetler ve ürünler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan Endüstriyel Ar-Ge Programı’nda olmak üzere toplam 31 araştırma grubu/Ar-Ge platformu yer almaktadır.
Bu üç araştırma programında koordinasyonu sağlamak, entegrasyonu ve ekip çalışmasını desteklemek, daha etkin ve verimli araştırmalar yapılmasını sağlamak amacıyla birer program direktörü yer almaktadır. Araştırma Programları, program direktörlerinden ve araştırma grup üyelerinden (Toplamda 6 üye) oluşan Araştırma Programları Komitesi vasıtasıyla müdüre bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu yapılanma ile Merkez Müdürlüğü ile araştırma programları ilişkilendirilmiş, ayrıca idari yapılanma ile araştırma yapılanmasının birbirinden ayrılması
10 Genel Bilgiler


   15   16   17   18   19