Page 87 - Faaliyet Raporu 2022
P. 87

almaları hedeflenmektedir.
Bu projeler İBG’nin ana araştırma alanları olan ilaç ve aşı biyoteknolojisi, kanser, nadir hastalıklar ve genetik/epigenetik alanlarında gerek bilimsel gerek teknolojik katma değeri yüksek çıktılar üretilmesini sağlayacağı gibi, İBG’nin ve ülkemizin bilim alanında uluslararası tanınırlığının artmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca İBG yürüttüğü ürün odaklı projeler ile, ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığının azaltılmasına, ulusal ekonominin kalkınmasına ve bu alanlarda kritik insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda İBG’nin Araştırmacı kadrosuna Aşı adjuvanları ve nanobilim konularında uzman iki baş araştırmacı grup lideri katılmıştır. Bu grupların İBG’ye kazandırdıkları araştırma yelpazesi ülkemizin de ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ürünlerin piyasaya sürülmesi sürecini İBG altyapısı ve oluşturdukları ulusal ve uluslararası ağlar ve işbirlikleri ile daha hızlı hayata geçirilecek niteliktedir. Pandemi döneminde TÜBİTAK liderliğinde oluşturulan COVID-19 Türkiye Platformunda bulunan araştırmacıların geliştirdikleri yüksek teknoloji ürünü ve kolayca adapte edilebilen Virüs Benzeri Parçacık platformuna ait VLP aşısının Faz II klinik çalışmaları tamamlanmıştır. Faz III çalışmalarının yürütülmesine olanak sağlayacak finansal kaynağın yaratılması süreci de devam etmektedir. Buna ek olarak İBG’nin liderliğinde oluşturulan korunma ve tedavi ulusal platformu sayesinde yeni pandemi ve salgınlara hızlı cevap verebilecek bir refleks oluşturulmuştur. Projenin 2023 yılı içerisinde başlaması beklenmektedir. Bu sayede İBG aşı ve adjuvan alanında hem ülkemizde bir ilki başaracak hem de bölgesel bir çekim noktası olacaktır. Oligonükleotid temelli yüksek katma değeri olan SMA gibi bazı nörolojik
hastalıklara karşı da aday ilaçlar geliştirilmesine başlanacaktır. Bu bağlamda UNAM Nanoteknoloji Araştırma Merkezi altyapısındaki oligonükleotid sentez cihazının kurumumuza aktarılması sağlanacaktır. İmmün baskılayıcı özelliği bilinen ve birçok otoimmün/otoinflamatuar hastalıkların hayvan modellerinde bastırıldığı gösterilen bir molekülün klinik faz çalışmasına geçilmesi için ulusal ve uluslararası biyofarma şirketleriyle de temaslar sürdürülmektedir.
2022 yılında İBG adresli olarak toplam 72 uluslararası makale yayınlanmış olup, bu yayınların 39’u WOS Q1 grubu dergilerde ve 2 adedi etki faktörü 10 üzerinde olan dergilerde yayımlanmıştır.
İBG, bilimsel araştırmalardaki başarılı performansına ek olarak bünyesinde kurmuş olduğu FARMA altyapısı, yetkin Ar-Ge personeli ve bilgi birikimi ile, ulusal sağlık biyoteknolojisi alanında üretim ve teknoloji geliştirme konularında ülkemize önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda, İBG’nin kuruluşundan hemen sonra, Vizyon 2023 Strateji Belgesi’nde yer alan biyolojik ilaç geliştirme hedefine yönelik projeler hazırlamış, özel sektör ile işbirlikleri geliştirmiştir. Bu işbirliklerinin sonucunda tamamlanan kurumsal projeler ile geliştirdiği bir biyobenzer ilacın üretim prosesini endüstriyel paydaşlarla paylaşma başarısını göstermiştir. Proje temelli geliştirilen bu altyapı ve bilgi birikimi Ürün Analizi bölümünde tanımlanan farklı biyolojik ilaçların geliştirilmesine öncülük etmiştir. Bu sonuçlar İBG’nin 6550 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluş stratejisinde yer alan temel bilgiden ürüne giden tüm aşamaları içeren araştırma merkezi kurgusunu başarısını göstermesi açısından önemlidir.
80 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   85   86   87   88   89