Page 127 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 127

 Death Receptor Signalling in Tumour Immune Editing (Tümör İmmün Düzenlenmesinde Ölüm Reseptörleri Sinyalizasyonu) (Koordinatör: Eva Szegezdi, Eş-yürütücüler: Duygu Sağ, Gerhard Wingender,FabricePeters,PhilippeKrebs,Olivier Micheau, Aristotelis Chatziioannou, H2020, Marie Curie RISE, Ref: DISCOVER, 2018-2022): İrlanda Ulusal Üniversitesi koordinatörlüğünde, beş ülkeden dokuz laboratuvarın oluşturduğu bu konsorsiyum bağışıklık hücrelerinin tümör hücreleri ile etkileşiminde ölüm ligandı- ölüm reseptörü sinyalleşmesinin rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Mevcut pre- klinik ve klinik araştırmalarda TRAIL’ın anti- kanser özelliği araştırılmaktadır, fakat TRAIL ve diğer ölüm reseptörleri ligandlarının tümür mikroçevresindeki immün yanıta etkisi bilinmemektedir. Yurtdışından konsorsiyum ortakları ile yürütülen projenin amacı bu etkinin araştırılmasıdır. Bu projede, İBG Sağ Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecek çalışmaların amacı, TRAIL’ın tümör mikroçevresindeki makrofaj polarizasyonuna etkisini araştırmaktır. 2018 Ocak ayında başlayan bu projede, TRAIL’in sağlıklı donörlerden alınan kan monositlerinden türemiş makrofajlara (primer insan makrofajları) etkisi incelenmiştir. TRAIL’ın primer insan makrofajlarında apoptoza neden olmadığı ve makrofajları tümörle savaşan M1 fenotipine doğru polarize ettiği gösterilmiştir. Bu bulgunun moleküler mekanizmasına ve üç boyutlu kültürde tümör gelişimine etkisine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ortak- araştırıcı olarak İBG’de Wingender Mukozal İmmünoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen bölümün amacı, iNKT hücrelerinin genel biyolojisinde ve tümör mikroçevresindeki davranışında TRAIL/DR4/DR5 sinyalleşmesinin
rolünün araştırılmasıdır. Projenin Wingender Mukozal İmmünoloji Laboratuvarı’nda gerçekleşen bölümü bir doktora tezinin bir kısmını oluşturmaktadır. H2020 Marie Curie RISE programı bilim insanlarının bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve paylaşımı amacıyla farklı ülkelerdeki akademik dünyadaki bilim insanları ile endüstri arasındaki etkileşimi ve ağ oluşturmayı desteklemektedir. Bu amaçla RISE, araştırmacıların sadece farklı bir ülkede kalış süresince eğitilmesi ve araştırma yapması için fon sağlamaktadır. RISE, konsorsiyum ortaklarının araştırmalarına kendi ülkelerindeki kaynaklardan fon sağlamaları beklenmektedir. Bu nedenle, bu projeden elde edilen ön sonuçlarla Sağ Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı olarak TÜBİTAK 1001 projesine başvuru yapılmış ve ilgili proje 2018 yılında 18Z363 ile kabul edilmiştir. Sağ Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı verilerinin kısmi sonuçları 2021 yılında bir uluslararası kongrede iki bildiri şeklinde sunulmuştur. Bu proje kapsamında bir yüksek lisans tezi tamamlanmıştır, bir doktora tezi ve bir yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir.
TRAIL’in Primer İnsan Makrofajlarının M1, M2a ve M2c Polarizasyonuna Etkisi (Yürütücü: Duygu Sağ, TÜBİTAK 1001, Ref# 118Z363, 2018-2022): Bu proje 2018 Kasım ayında başlamıştır. RNA dizileme yöntemiyle, TRAIL stimülasyonunun primer insan makrofajlarının M1, M2a ve M2c polarizasyonuna etkisinin detaylı analizi ve bu etkinin hangi ölüm reseptörü aracılılığıyla olduğunun araştırılması hedeflenmektedir. Hücreler RNA dizileme yöntemiyle analiz edilmiş, elde edilen verilerin biyoinformatik analizi gerçekleşmiştir ve bu veriler mRNA ve protein düzeyinde doğrulanmıştır. Bu projede bir doktora tezi gerçekleştirilmektedir. Projeden
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 119   125   126   127   128   129