Page 18 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 18

 Teşkilat Yapısı
Ana uğraş alanları araştırma ve yenilikçilik olan İBG’nin etkin ve verimli yönetimi için katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde oluşturulan iki komite araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanan Araştırma Programları Komitesi (APK) ve idari faaliyetlere odaklanan İdari Birimler Komitesi (İBK)) görev ve yetkilerinden dolayı Müdüre karşı sorumlu olarak kurulmuş ve 2020 yılında yürürlüğe konan çalışma usul ve esaslarına dair yönergeler kapsamında faaliyet göstermektedirler.
2021 yılında APK’ya bağlı olan Endüstriyel Ar- Ge Programının altında yapılandırılan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları (İBG-İAKL) ve İBG- NEVCELL Platformu için,
• 25 Haziran 2002 tarihinde resmî gazetede yayımlanan (R.G. Sayısı: 24796) ‘İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından 21 Ocak 1998 tarihinde yayınlanan ‘OECD Series on Principles Of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring-Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice’ bentlerinde,
• 21 Ekim 2017 tarihinde resmî gazetede yayımlanan ‘Beşeri ve Tıbbi Ürünleri İmalathaneleri Yönetmeliği’, ‘Beşeri ve Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu Versiyon: 2018/2 Yürürlük Tarihi: 01/08/2018 PIC/S GMP Kılavuz versiyonu: PE009-14’ ve 04.04.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ‘İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin
Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ’ bentlerinde
yer alan akreditasyon şartlarının karşılanabilmesi ve bu şartların da 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair kanun ve sair mevzuatta geçen tanımlamalara uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla, İBG-İAKL ve İBG-NEVCELL Platformu Yönetim Kurulu kararı ile İBG Müdürlüğüne bağlanmıştır.
İBG’nin örgütlenme stratejisi, 1’den 9’a aşamalı olarak ilerleyen Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (THS) oluşan bir yol haritasına göre şekillenmiştir. İBG’nin ana felsefesi “temel bilimden güçlü teknolojiye” ekseninde ilerlemeyi öngördüğünden, THS 1-6 arasında yer alan seviyelerde farklı araştırma ekipleri oluşturulmuştur. Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı THS 1-3 arasını, Teknolojik Araştırmalar Programı THS 4-5 arasını, Endüstriyel Ar-Ge Programı THS 5-7 arasını öncelikli kapsama alanı olarak tanımlamaktadır. Böylece, öncelikli olarak teknolojik ufku olan temel araştırmalar öne çıkmakta, bu araştırmaların çıktılarının rafta kalmaması, uygulamaya dönüşmesi için de teknolojik araştırmalar devreye girmektedir. Teknolojik araştırmaların çıktılarının ise doğrudan sanayiye transfer edilmesi ve özel sektör ortaklı proje çalışmaları her geçen yıl daha da artmaktadır.
2021 yılında İBG’de 16’sı biyotıp ve genom bilimi alanında araştırmalar yapan Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı’nda, 10’u sağlık alanında yenilikçi teknolojiler geliştirmeye
10 Genel Bilgiler

   16   17   18   19   20