Page 19 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 19

yönelikaraştırmalaryapanTeknolojikAraştırmalar Programı’nda ve 4’ü sağlık biyoteknolojilerinde yenilikçi hizmetler ve ürünler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan Endüstriyel Ar-Ge Programı’nda olmak üzere toplam 30 araştırma grubu/Ar-Ge platformu yer almaktadır. Araştırma ekiplerinin grup liderleri/platform direktörleri baş araştırmacılar veya lider baş araştırmacılar olup, çoğunluğu beyin göçü ile yurtdışındaki saygın kurumlardan ülkemize dönen/gelen bilim insanlarından ve ülkemizde farklı üniversitelerde araştırmalarını sürdürmekte olan, alanlarında yetkinliğini kanıtlamış akademisyenlerden oluşmaktadır.
Bu üç araştırma programında koordinasyonu sağlamak, entegrasyonu ve ekip çalışmasını desteklemek, daha etkin ve verimli araştırmalar yapılmasını sağlamak amacıyla birer program direktörü yer almaktadır. Araştırma Programları, Program Direktörlerinden ve bir Başkandan oluşan Araştırma Programları Komitesi vasıtasıyla Müdüre bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu yapılanma ile Merkez Müdürlüğü ile araştırma programları ilişkilendirilmiş, ayrıca idari yapılanma ile araştırma yapılanmasının birbirinden ayrılması yoluyla araştırmacı bağımsızlığının korunması sağlanmıştır.
İBK, Müdürlüğe bağlı olarak görev yapmakta olan Müdür Yardımcılarının yönetiminde olan (i) mali işler; (ii) bina altyapısı; ve (iii) idari işler ile Araştırma Destek, Kalite Yönetimi, Proje Ofisi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Birimleri’nden oluşmaktadır. Bu birimler merkezin teknik ve idari alt yapısını ve sürdürülebilirliğini sağlarken,
merkezin araştırma birimlerine profesyonel destek sağlamakta, araştırma, destek ve hizmet birimlerinin verimliliğinin ve performansının izlenmesine, raporlanmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir.
İBG’nin stratejik hedeflerine ve eylem planına uygun olarak yürütülmesi, çalışmaların düzenli ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hukuksal konularda danışmanlık sağlayan hukuk müşavirliği hizmeti, ayrıca tüm mali hesapların denetlenmesi konusunda da yeminli mali müşavirlik hizmeti alınmaktadır. Altyapının Biyogüvenlik, Çevre Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hayvan Etik Kurulları ise ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında yapılandırılan bağımsız komisyonlar ile sağlanmaktadır. Fikrî Sınai Hakları ve Ticarileşme Komisyonu’nun yapılandırması ve Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları - Ticarileştirme Yönetimi Usul ve Esasları’na ilişkin yönerge hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayıyla 2021 yılında yürürlüğe girmiştir.
Genel Bilgiler 11

   17   18   19   20   21