Page 174 - Faaliyet Raporu 2022
P. 174

   Çoklu İlaç Dirençli Yumurtalık Kanser Tedavisine Yönelik Terapötik Antikor-İlaç Konjugatı Sentezi ve Karakterizasyonu (Yürütücü, 2515-BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ-COST Programı, Ref: #218S811, 2019-2022): Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötiklerin sağlıklı hücreler üzerine toksik etkisinin olması ve kanser hücrelerinin mevcut ilaçlara karşı zamanla direnç gelişimi nedeniyle yüksek aktivite ve seçiciliğe sahip antikor ilaç konjugatlarının (AİK) sentezine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Proje, yumurtalık kanseri için yeni ve etkili bir terapötik araç olabilecek antikor ilaç konjugatının (AİK) sentezlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada, yumurtalık kanseri hücreleri tarafından yüksek oranda eksprese edilen bir monoklonal antikor (mAb), bölgeye özgü enzimatik konjügasyon yöntemi kullanılarak sitotoksik ilaca homojen bir şekilde bağlanmıştır. Sentezlenen AİK’nın fizikokimyasal ve biyolojik karakterizasyonu ve sitotoksik etkisinin in vitro çalışmaları tamamlanmış ve projeye ilişkin sonuç raporu TÜBİTAK’ a gönderilmiştir.
Kanser ve Osteoporoz Tedavisi için Monoklonal Antikor Etkin Maddeli Biyobenzer İlaç Geliştirilmesi ve Üretilmesi (Yürütücü, TÜBİTAK 1007, Ref: #115G073, 2016-2021): Projede, ABD ve Avrupa Birligi ülkelerinde ruhsatlı olan, bir monoklonal antikorun biyobenzerinin yerli olarak geliştirilmesi ve ruhsatlandırılarak ticarileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda proje çıktıları; master hücre bankasının oluşturulması, alt ve üst akım prosesleri sonrası saflaştırılmıs biyobenzer etkin maddenin ve biyobenzer ürünün farmasötik olarak kullanılabilir formunun geliştirilmesidir. Buna paralel olarak
üretilen biyobenzer etkin maddenin referans ürüne benzerliğinin ispat edilmesinde EMA gibi ototoritelerin tanımladığı kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ana çıktılarımızdandır. Projenin İBG tarafından yürütülen kısmı tamamlanmış olup, proje partnerine teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir. Projenin sanayi ayağında devam eden çalışmalara ilişkin sonuçlar ile İBG tarafında elde edilen sonuçlar tutarlı olup bu kapsamda çalışmalar başarı ile devam etmektedir. 01.03.2023 tarihinde projeye ait sonuç raporu tamamlanarak TÜBİTAK’ a gönderilmesi kararı alınmıştır.
Yumurtalık Kanserinde Etkili Biyobenzer İlaçların Geliştirilmesi (Yürütücü, TÜSEB, Ref: #6806, 2021- 2023): Ovaryum kanseri tedavisinde platin bazlı standart kemoterapötik ilaçların zayıf farmakokinetik özelliklere sahip olmaları, tümör hücrelerine spesifik olmamaları ve ilaç direnci oluşturmaları sebebiyle genellikle hastalarda ciddi yan etkilere ve tedavide düşük yanıta sebep olmaktadır. Bu yüzden, kanser tedavisinde etkin hedefe yönelik olan biyolojik ilaçların üretilmesi hızlanmıştır. Bu ilaçlar arasında en dikkat çekeni ise terapötik monoklonal antikorlardır. Bu proje kapsamında yumurtalık kanserini hedefleyen; potensi, kalite ve güvenlik bakımından referans antikora yüksek düzeyde benzerlik gösteren biyobenzer monoklonal antikorun üretilmesi ve üretilen antikor biyobenzeri, fiziko-kimyasal ve biyolojik olarak karakterize edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar ile projenin 2. Dönemi tamamlanmış olup çalışmalar proje iş-zaman çizelgesine uygun olarak devam etmektedir.
Ovaryum Kanserine Yönelik Yeni Nesil
Teknolojik Araştırmalar Programı 167

   172   173   174   175   176