Page 218 - Faaliyet Raporu 2022
P. 218

 İBG/OZBIO OZBIOSOL projesi: Bu projede bir dizi otoimmün hastalığın tedavisinde kullanılan antikorun biyobenzeri geliştirilmiştir. Ozbio teknolojisi tarafından geliştirilen hücrelerden yüksek üretim yapan monoklonlar elde edilmiş ve bu monoklonlardan 6 g/L üretim miktarına ulaşılmıştır. Ürün karakterizasyonu için metot optimizasyon çalışmaları tamamlanmıştır ve yüksek üretim yapan üç klon ve teknoloji transferi Nobel İlaç firmasına büyük ölçek üretim çalışmaları için devredilmiştir.
Sars-Cov-2’ye Karşı Hayalet Reseptör Antikor Temelli İlaçların Geliştirilmesi: COVID-19 ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında, İBG de hazırlanan ACE2 molekülünü ifade eden vektörler İBG lisanslı CHO DG44 hücrelerinde üretimi gerçekleştirilip, seçilen klon ile küçük ölçek (3L) biyoreaktör kullanılarak proses optimizasyonu yapılmıştır. Elde edilen ürün kromatografik saflaştırıldıktan sonra hayvan deneylerinde test edilmiştir.
1004 PAN-TER: Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (Yürütücü: Mehmet İnan, 18AG012): PAN-TER projesinin nihai amaçlarından biri, hepatoselüler kanser ve akciğer kanseri başta olmak üzere kanser tedavisinde kliniğe uygulanabilecek orijinal mAb-temelli ilaçlar geliştirmektir.Bukapsamda9altprojeyibarındıran pan-ter projesi iki mAb temelli orjinal molekül ve bir tanı kiti oluşturmak hedeflenmiştir. TUBITAK tarafından Ekim 2020 de onaylanan projenin birinci alt projesi kapsamında biyoaktif anti-AXL ve anti-PD-L1 fare monoklonal antikorlarının elde edilmesidir. Projede fare çalışmalarında kullanılacak olan rekombinant AXL ve PD-L1 proteini CHO DG44 hücreleri kullanılarak elde edilmiş ve çalışmalarda kullanılmak üzere Gebze
Teknik Üniverisite’sine gönderilmiştir. Fare bağışıklama çalışmaları sonrasında geliştirilen monoklonal antikor üreten hibridoma klonları IBG-Farma bünyesine gönderilmiş, bu hibridoma klonlarının monoklonal antikor dizilerinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu bağlamda hibridoma hücrelerinden toplam RNA izolasyonu ve cDNA sentezi yapılarak, bu hibridoma klonlarının cDNAsı, üretilen antikorun değişken ağır (VH) ve değişken hafif (VL) alanlarını hedefleyen dejenere primerler ile bu bölgeler çoğaltılmıştır. Sanger yöntemi ile dizileme çalışmaları devam etmektedir. Aynı süre zarfında geliştirilen hibridoma klonlarından anti- AXL ve anti-PD L1 fare monoklonal antikorlarının karakterizasyon çalışmalarına da başlanmıştır. Bu amaçla PD-L1’e özgül antikorların afinitesi Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Afinite eşik değeri Kd 1 nM’ın altında olan yaklaşık 10 hidridoma aday klon elde edilmiştir. Anti-AXL için karakterizasyon çalışmalarına başlanmıştır.
PAN-TER projesinin ikinci alt projesi kapsamında ilk projede elde edilen AXL ve PD-L1 hibridoma klonlarından en iyileri seçilerek bu antikorların değişken zincir sekansları insanlaştırılacaktır. Üretilmek istenen insanlaştırılmış PD-L1 ve AXL antikorlarının her iki amino asit zinciri (heavy chain ve light chain) uygun vektöre klonlanarak CHO hücrelerine entegre edilecektir ve bu hücrelerden küçük ölçekli üretimi sağlanacaktır. Bu çalışmalardan önce antikorların üretim miktarları hakkında genel bilgiye sahip olmak için hibridoma deneylerinde elde edilen anti PD-L1 klonlarından bir tanesi ve pozitif kontrol olarak kullanılan ticarileşmiş anti PD-L1 antikorları (Avelumab ve Atelizumab) projede
 Endüstriyel Ar-Ge Programı 211

   216   217   218   219   220