Page 147 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 147

belirteçlerinin varlığı) sonucunda mikrogliayı mimik ettikleri gösterilmiştir. 2021 yılında, bir adet uluslararası poster sunumu gerçekleştirilmiş olup, kısa süre içine tamamlanacak olan projeden bir adet bilimsel makale hazırlanmaya başlanmıştır.
Bilirubinin NRLP3 İnflamazom Aktivasyonu Üzerine in-vivo ve in-vitro etkisi (Danışman, TÜBİTAK 1001, 218S530, 2020-2022): Beyinde NLRP3 inflamazom aktivasyonuna ilişkin ekipte yürütülen çalışmaları nörogelişimsel hastalıklarla birleştirenprojeönerisiekipilesıkıortaklığıbulunan Doç. Dr. Serap Cilaker Mıçılı yürütücülüğünde sunulmuştur. Yenidoğan döneminde sıklıkla karşımıza çıkan bilirubin nörotoksisitesinin henüz tam olarak aydınlatılmamış moleküler mekanizması üzerinde çalışılması planlanan bu projede bilirubinin beyinde inflamazom aktivasyonu yapıp yapmadığının ve inflamazom aktivasyonunun NLRP3 aracılı olup olmadığının in vivo ve in vitro yöntemler ile belirlenip, hastalığın patogenezinin anlaşılmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bilirubinin mikroglial hücrelerde inflamazom aktivasyonu yaptığı hem mRNA hem de protein düzeyinde in vitro olarak belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada inflamazom aktivasyonunun NLRP3 aracılı olduğu kanıtlanmıştır. Projenin in vivo bölümünde ise yabanıl tip farelerden alınan doku örneklerinde inflamazom aktivasyonu hem immunohistokimyasal boyamalar ile hem de RT- PCR ve western blot yöntemleri ile gösterilmiştir. NLRP3 ve Caspase-1 knock out fareler kullanılarak inflamazom aktivasyonunun NLRP3 kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Proje tamamlanmıştır ve uluslararası bir dergide yayınlanmak üzere makale yazımına başlanmıştır. Bu sene içerisinde biri sözlü, biri poster bildirisi olmak üzere projeden iki çıktı alınmıştır.
Etil Piruvatın Mikroglial Hücrelerde HMGB1 Aracılığıyla İnflamazom Aktivasyonuna Etkisi (Yürütücü, BAP, 2020.KB.SAG.032, 2020-2021): Bu proje, 2020 yılında başlamış ve 2021 yılında tamamlamıştır. Projenin amacı, anti-oksidatif ve anti-inflamatuar bir madde olan etil piruvatın, merkezi sinir sisteminin en önemli immun hücresi olan mikroglia hücrelerinde NLRP3 inflamazom aktivasyonundaki etkisinin incelenmesidir. Proje sonucunda, etil piruvatın, mikroglial hücrelerde inflamazom aktivasyon parametrelerinde düşüşe ve mikroglial NLRP3 inflamazom aktivasyonu sonucunda görülen piroptotik hücre ölümünü azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, etil piruvatın, intrasellüler ve mitokondriyal ROS oluşumunu engellediği de sonuçlar arasında yer almaktadır. Proje sonucunda bir adet bilimsel yayın ve bir adet sözlü bildirim yapılmıştır.
Hafif Kognitif Bozuklukta Nöron Kökenli Ekzozomal Hemoglobin Düzeyinin Ölçülmesi (Araştırmacı/Uzman, TÜBİTAK 1002, 220S448, 2021-2022): Projenin yürütücülüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda bulunan Prof. Dr. Gülden Akdal yapmaktadır. Hafif kognitif bozukluk, bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde minimum etkilenme gösterdikleri bilişsel bozukluktur. Normal kognisyon ile demans arasında bir geçiş dönemi olarak tanımlanmaktadır. HKB tanısı için uzlaşma sağlanmış net bir tanı kriteri yoktur. HKB’nin çekirdek kriterleri olarak kişinin kendisinin veya bilgi veren kişi tarafından belirtilen kognisyonda değişiklik ile ilgili yakınmalar, bir veya daha fazla alanda yaş aralığına göre kognitif etkilenme, normal günlük yaşam aktivitesi ve demansın olmaması öne sürülmüştür. Projenin amacı, santral sinir siteminden salınan ve hücreler arası iletişimde rol oynayan eksozomların hemoglobin düzeyinin belirlenmesidir. Alzheimer hastalığında(AH)
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 139


   145   146   147   148   149