Page 75 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 75

 Bilanço Kalemleri
Hazır Değerler içerisinde yer alan Kasa hesabı bakiyesinin yapılan fili sayım sonucu 829,91 TL olduğu, ve bu tutarın 31.12.2021 tarihli Kasa Sayım Tutanağı ile de kayıt altına alındığı,
Ayrıca Türk Lirası Bankalar hesabı bakiyesinin 44.401.184,38.-TL olduğu, yılsonu itibari ile banka mutabakatlarının yapıldığı, Döviz hesabının kalanının 21.968.603,34.- TL olduğu, dövizli hesapların dönem sonu kur değerlemelerinin mevzuata uygun olarak 31.12.2021 tarihli merkez bankası döviz alış kuru ile değerlendirilmiştir.
Faaliyet Alacakları kısmında mal ve hizmet satışları 2.114.818,60 TL’lik hacme ulaştığı yıl sonunda ise bu alacakların kalan tutarının 108.752,74 TL’dır. Diğer çeşitli Alacaklar hesabının 31.12.2021 bakiyesi mevcut değildir.
İş Avans ve Kredileri hesabının kalanının 192.349,81 TL olduğu bu tutarın; Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları, EMBO-HİBİT-TÜSEB PROJELERLE ALINAN AVANSLAR ve TÜBİTAK projeleri nedeniyle verilen avanslar olduğu tespit edilmiştir.
Akreditifler hesabında bakiye bulunmadığı kapama işlemlerinin dönem içinde gerçekleştirilmiştir.
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesabının kalanının 572.155,38 TL olduğu, bu tutarın sigorta, internet ve yazılım hizmet, kiralama giderlerinden oluşmaktadır.
Diğer Dönen Varlıklar toplamının 7.696.058,16 TL olduğu bu tutarı devreden KDV’den oluşmaktadır.
Maddi Duran Varlıklar içerisinde yer alan kalemlerden Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Kuruluş Protokolü kapsamında devredilmiş sayılanlardan İBG’nin hali hazırda kullandığı arsa ve binalar tahsis yolu ile İBG’ye devredilerek kullanımına sunulmuştur. Üniversiteden devredilen taşınırların bakımından ise hali hazırda kayıtlara alınma işleminin devam ettiği, bunun sebebinin ise Devreden Kurumun KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) sisteminde yer almakla birlikte Devralan Merkezin henüz böyle bir sistem içerisinde yer almamasından kaynaklı olup Merkezin KAYSİS sistemine dahil olmasına ilişkin girişimler ve yazışmalar devam etmektedir. Bu nedenle Üniversiteden devralınan taşınır mallara ilişkin Merkez kayıtlarında her hangi bir giriş henüz yapılamadığı,
Merkezin yasal kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 31.12.2020 tarihi itibari ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymet toplamı 26.245.940,72 TL buna ilişkin 2021 yılı sonu birikmiş Amortisman tutarı ise 12.772.309,36 TL’dır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabı ise lisans haklarından oluşmuş ve 31.12 tarihli bilançoda 936.817,65 TL.sı olarak yer almış ve 548.817,11 TL’sı itfa payı ayrılmıştır.
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 67


   73   74   75   76   77