Page 76 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 76

Maddi olmayan duran varlıklar ise lisanslardan oluşmaktadır. 31.12.2021 tarihli bilançoda maddi olmayan duran varlıklar toplamının 936.817,65 TL’sı olup 548.817,11 TL’sı itfa edilmiştir. Diğer Mali Borçlar hesabı 742.609,37 TL olup Tübitak Hesapları Faiz Gelirlerinin tahakkukundan kaynaklanmaktadır. Proje sonunda Tübitak projelerinden elde edilen faiz geliri TÜBİTAK’a aktarılmaktadır. 31.12.2021 tarihi itibari ile aktarılacak tutar 642-Faiz gelirleri hesabından alınarak Diğer Mali Borçlar hesabına intikal ettirilmiştir. Faaliyet Borçlarının 31.12.2021 tarihli Mizan kayıtlarına göre 31.285.385,29 TL’lik hacme ulaştığı yıl sonunda ise bu borçların kalan tutarının 2.047.707,01 TL’ye düştüğü; ve kalan bu tutarın ise en büyük kalemini teşkil eden 873.167,04 TL’nin DEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elektrik-su kullanım bedeli karşılığı olduğu, 211.516,72 TL’sinin Nukleus Sağlık Ürünleri Tanı Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.’den alınmış olan mal ve hizmetlerle ilgili olduğu tespit edilmiştir.
Alınan Depozito ve Teminatlar hesabının bakiyesi 39.522,38 TL’dır.
Diğer Borçlar kaleminde 31.12.2021 dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş 28.397,86 TL’nin bursiyer burs ödemeleri, 51.536,08 TL’sininde Proje Teşvik İkramiyeleri ödeme tutarı olduğu ve ödemelerinin 2022 yılına kaldığı tespit edilmiştir.
Ödenecek Diğer Yükümlülükler kaleminde yer alan 724.476,89 TL’nin 285.873,56 TL’si Ödenecek Vergiler Gelir Stopaj ve Damga Vergisi ve Ödenecek KDV tevkifatı, 395.430,99 TL’si Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri, 32.818,44 TL’si İşsizlik Sigortası, diğer kalan tutar içerisinde yer alan 10.353,90 TL BES
kesintilerinden kaynaklanmaktadır.
Çalışmalar sırasında Merkezin çalışanlarına ödediği ücretlerin önemli bir kısmının Gelir Vergisi istisnasına tabi olduğu dolayısı ( Ar- Ge çalışanları ve Ar-Ge çalışan sayısının %10 destek personeli ) istisna tutarının toplamının 1.483.860,58 TL olduğu ve bu tutarın Gelirler de Diğer Gelirler kısmında gösterildiği tespit edilmiştir.
Borç ve Gider Karşılıkları kaleminde 2021 yılında elde edilen Kurum dışı faiz gelirlerinden ve kambiyo karlarından dolayı 1.425.767,68 TL Kurum Vergi karşılığı ayrıldığı ve 2021 yılında tahakkuk etmiş Kurum Geçici Vergi tutarının 135.533,87 TL’sinin Banka Faiz Geliri Stopaj kesintisi ile karşılandığı ve kalan 1.290.233,13 TL’nın kurum kaynaklarından karşılandığı tespit edilmiştir.
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları kaleminde dönemsellik ilkesi gereği gideri Aralık 2021 ayına ait olan fakat 2022 de faturalandırılan 753.041,76 TL’nın elektrik, jeotermal ve makine teçhizat bakım onarım giderleri olduğu,
Sonuç olarak bilançoda yer alan kalemlerin defter kayıtlarını doğru olarak yansıttığı, genel yönetim muhasebe yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uygun olduğu anlaşılmıştır.
ÖZKAYNAK Hesapları
   Önceki Dönem
  Mali Dönem
  ÖZKAYNAKLAR
 70.171.963,39
  83.964.925,07
 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
 100.485.040,19
 118.289.552,36
 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
  -48.571.248,09
  -48.571.248,09
  DÖNEM NET KARI (ZARARI)
  18.258.171,29
   14.246.620,80
 68 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler


   74   75   76   77   78