Page 81 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 81

 6550 Sayılı Kanundan Doğan İstisna
-6550 sayılı ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN geçici 1 nci maddesindeki düzenleme kapsamında
İndirim ve istisnalar
GEÇİCİ MADDE 1-(1) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere;
a)Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bu düzenlemeyi dikkate almıştır.
31.12.2021 Tarihi İtibari İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 4 ncü dönem geçici vergi beyanı aşağıda olduğu gibidir.
Yine aynı düzenleme kapsamında “Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.”
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ilgili bölümde açıklandığı üzere 1.483.860,58 TL’sı gelir vergisi ve damga vergisi istisnasından faydalanmıştır.
Diğer Hususlar
 Ticari Bilanço Karı
 15.672.388,48
 K.K.E.Giderler
  19.108,19
     15.691.496,67
  KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında degerlemeden dogan kazanç istisnası
  4.711.572,69
 6550 Sayılı Kanun Kapsamında İstisna
 5.276.853,27
 Toplam
 9.988.425,96
 Vergi Matrahı
  5.703.070,71
  %25 Kurum Geçiçi Vergi
   1.425.767,68
 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 73

   79   80   81   82   83