Page 82 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 82

Kur Korumalı Mevduat Hesabı Hakkında Bilgi
7352 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle eklenen geçici madde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 14 ncü madde eklenmiştir. Yürürlük: 29.01.2022
Söz konusu madde aşağıdadır.
Geçici Madde 14
“(1) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır:
a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar.
(2) Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte,
kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır....”
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bu düzenleme kapsamında 1.000.000 Euro ve 100.000 Usd’yi kur korumalı mevduat hesabına çevirmiş ve 31.12.2021 tarihi itibari ile bu çevrim dolayısıyla 2021 yılı 4 ncü dönem geçici vergi beyanında 4.711.572,69 TL’sı kur farkı geliri istisnasından faydalanmıştır. Bunun sonucu 1.177.893,17 TL’sı geçici vergi avantajı doğmuştur.
74 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
   80   81   82   83   84