Page 159 - Faaliyet Raporu 2022
P. 159

2021-2025): Bu COST aksiyonunu 3 toplantısına online katılım sağlanmıştır. Bu proje için henüz TÜBİTAK’a başvuru yapılmamıştır.
Bench to bedside transition for pharmacological regulations of Nrf2 in noncommunicable disease(BenBedPhar)AB destekli diğer projeler,2021-2025): Bu COST aksiyonunun 1 toplantısına online, 2 toplantısına fiziki olarak katılım sağlanmıştır. Ortaklarla 1 derleme makalesi yazılmıştır. Bu proje için henüz TÜBİTAK’a başvuru yapılmamıştır.
Değerlendirilmesi tamamlanıp kabul edilen ancak henüz sözleşmesi imzalanmamış projeler
Nöron hasarına yol açan hastalıklarda nöroglial spesifik ekzozomlarda miRNA temelli tanı paneli geliştirilmesi (Cerrahpaşa Ü tarafından sunulan-Yürütücü TUBITAK 1004, 2023-2025): Projemizde nöropatolojik hastalık olan demans, bipolar bozukluk ve periventriküler lökomalazi (PVL) hastalarından elde edilecek nöroglial spesifik eksozomlardan elde edilen miRNA profilleri sayesinde hastalığın tanısına yönelik miRNA tanı kiti geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla her hastalık grubundan hasta ve sağlıklı gönüllüden alınacak kan örneklerinden elde edilecek serumdan nöroglial spesifik eksozomların izolasyonu sağlanacaktır. İzole edilen nöroglial spesifik eksozomlardaki miRNA profilleri yeni nesil dizileme analizi ile belirlenerek istatiksel olarak anlamlı değişiklik gösteren ve hastalık tanısında biyobelirteç olma potansiyeli taşıdığı düşünülen miRNA’lar seçilerek SİMoA (Single molecular array) teknolojisi kullanılarak miRNA tanı kiti geliştirilecektir. Proje 2022 yılında sunulmuş ve kabul edilmiş olup, 2023 yılında başlatılacaktır.
Hafif bilişsel bozukluk ve Demans tanı kriterlerini karşılayan şizofreni-bipolar spektrumu hastalarının tanınmasına dair objektif yöntem geliştirilmesi(Cerrahpaşa Ü tarafından sunulan-Proje yürütücüsü Emre Bora, Araştırmacı, TÜBİTAK-1004, 2022- 2025): Projede planlanan demans tanısı konan şizofreni-bipolar spektrum tanılı birey, hafif bilişsel bozukluk tanısı konan şizofreni-bipolar spektrum tanılı birey, demans tanısı olmayan yaşça eşleştirilmiş şizofreni-bipolar spektrum tanılı birey ve Alzheimer hastası incelenecektir. Katılımcılara nörobilişsel değerlendirme, sosyal bilişsel değerlendirme, göz takip hareketlerinin kaydı ve kraniyel manyetik rezonans görüntüleme uygulanacaktır. LATE sendromu ile ilişkilendirilen 5 gen olan GRN, TMEM106B, ABCC9, KCNMB2 ve APOE genetik varyasyonları hedefli sekanslama yöntemi ile incelenecektir. SİMOA ile AT (N) diye adlandırılan amiloid-beta amiloid (A), tau (T) ve nörodejenerasyon/nöral hasar (N) ölçümleri yapılacaktır. Günümüzde şizofreni ve bipolar bozukluk kapsamında gelişen demansiyel sendromun tanısı için geliştirilmiş bir biyobelirteç mevcut değildir. Bu çalışmada geliştirilecek yöntemin ciddi psikiyatrik hastalıklarda demansın erken tanısına ve katkı sağlaması ve olası biyobelirteçlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Proje 2022 yılında sunulmuş ve kabul edilmiş olup, 2023 yılında başlatılacaktır.
Melankolik özellikli depresyon öyküsü olan majör depresif bozukluk ve bipolar bozukluk hastalarının ayırıcı tanısında makine öğrenmesi kullanarak klinik, MRI ve nöron derive ekzozomda proteomik analiz sonuçlarıyla tanı algoritması geliştirilmesi(Proje yürütücüsü: Pembe Keskinoğlu, Araştırmacı, TÜSEB, 2022-
152 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
   157   158   159   160   161