Page 158 - Faaliyet Raporu 2022
P. 158

incelenmektedir. değerlendirilmesi (Proje yürütücüsü: Funda
NLRP3 inflamazom aktivasyonunun perinöronal ağlarda yarattığı değişikliklerin incelenmesi(Yürütücü, Yükseköğretim kurumları destekli tez projesi, Yürütücü, 2022-devam ediyor): Perinöronal ağlar sinir sisteminde bazı nöronların nöron gövdelerini ve dendritlerini çevreleyen, hyaluronik asit, kondroitin sülfat proteglikanları, tenascin-R proteini ve bağ proteinlerinden oluşan hücre dışı yapılardır. Nöronların plastisitesini azaltma ve sinapsların stabilizasyonunu sağlama rolleri olduğu gibi, aynı zamanda nöronları oksijen radikallerinden korudukları da gözlemlenmiştir. Beyin bağışıklığında görevli olan mikroglia hücrelerinin nöron uzantılarını ve perinöronal ağları budadığı geçmişte raporlanmıştır; ancak inflamasyonun öncü başlatıcılarından olan inflamazom kompleksinin aktivasyonu bağlamında mikroglianın perinöronal ağlara etkisi henüz incelenmemiştir. Bu çalışmada, LPS ve ATP ile indüklenen NLRP3 inflamazom aktivasyonu modelini uygulayacağımız N9 mikroglia hücrelerini matür nörona dönüştürülmüş Neuro-2a nöronal hücreleri ile ortak kültüre alarak mikroglial NLRP3 inflamazom aktivasyonunun nöronların perinöronal ağlarında ne gibi değişiklikler yaratacağı incelenecektir. NLRP3 aktivasyonunun perinöronal ağları yıkıma uğratmasını beklenmektedir. NLRP3 aktivasyonunun bu yönde etkisinin olduğu belirlenmesi hafızayla ilişkili problemlerde NLRP3 modülasyonunun bir tedavi kapısı haline gelmesinin önünü açacaktır.
Tüzün, Araştırmacı, Yükseköğretim kurumları destekli proje, 2022-devam ediyor): Periventriküler lökomalazi (PVL) prematüre yeni doğanlarda görülen beyin hasarıdır. PVL, yaşam boyu süren kalıcı sakatlıklara neden olarak önemli bir sosyal, toplumsal ve ekonomik yüke neden olmaktadır. PVL için henüz güncel spesifik tedavi stratejisi yoktur ve mevcut yaklaşım risk altındaki bebeklerin doğumdan sonra serebral perfüzyonun korunmasına yöneliktir. Bu çalışmadaki temel amacımız beyine geçebilme kapasitesine sahip kolostrum kökenli eksozomlar ile nöroprotektif ve nörorestoratif tedavi yönteminin geliştirilmesidir. Anne sütü eşsiz bir biyolojik sıvı olup içeriğindeki mezenkimal kök hücreler, mikroRNA’lar, ekstraselüler veziküller, nörotrofik mediatörler ile nutrisyon dışında da fonksiyonları olabileceğini düşündürmektedir. Eksozomlar kargolarının transferi yoluyla hücreler arası iletişime aracılık eden, hücreler tarafından endojen olarak üretilen nanopartiküllerdir. Bu doğrultuda kolostrumda bulunan eksozomların beyin dokusuna geçişinin gösterilmesi ve nörogenez ve PVL modelinde beyin hasarı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Çalışmamızda, kolostrumdan elde edilen eksozomların intranazal enjeksiyon ile beyin dokusuna geçişi, immünflorasan boyama yöntemiyle gözlenecektir. İkinci aşamada ise beyine geçen kolostrum kökenli eksozomların, nörogeneze etkisi ve PVL modeli uygulanan sıçanlarda nörorestoratif etkileri, Western Blot, RT-qPCR, immünflorasan boyama ve davranış testleriyle değerlendirilecektir.
Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)AB destekli diğer projeler,
Kolostrum kökenli intranazal
tedavisinin periventriküler
sıçan medelinde nörorestoratif etkinliğinin
ekzozom lökomalazi
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 151


   156   157   158   159   160