Page 71 - Faaliyet Raporu 2022
P. 71

 Araştırma Altyapısının Amaç ve Hedefleri İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nin misyonu “Yaşam bilimleri alanında bilim, teknoloji ve sanayi odaklı ileri araştırmalar yaparak bilgi, ürün ve hizmet geliştirmek”tir. Bu misyon doğrultusunda
•Araştırmada mükemmeliyet ve kurumsal sürdürülebilirlik,
•Yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanında Türkiye’nin öncü teknoloji geliştiricisi olma, •Ticarileşmede yetkinlik geliştirme,
•Araştırma çalışmalarında toplumsal fayda yaklaşımının gözetilmesi (UN SDG ile etkileşim)” olarak belirlenmiştir.
•Kurum içi iş geliştirme süreçlerinin fikirden-ürüne •Fiziki altyapının geliştirilmesi
bütünsel bir yaklaşım ile sağlanması
•İnsan kaynağı yetkinliklerinin ve
•Sektörün ihtiyacına yönelik ileri Ar-Ge memnuniyetinin geliştirilmesi
çalışmalarının geliştirilmesi
arttırılması ve
•Finansal kaynakların
•Elde edilen Ar-Ge çıktılarının sektöre aktarılması yönlendirilmesi
•İBG’de gerçekleştirilen araştırma çıktılarının •Kurumsal sürdürülebilirlik ve kalite yaklaşımının
girişime dönüşmesi
gözetilmesi
Hedefler Amaç
•Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojisi alanında
•Küresel salgın ve hastalıklara yönelik stratejik ürüne yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi
araştırma çalışmalarının yürütülmesi (SDG-3 Sağlıklı ve kaliteli yaşam)
•Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojisi alanında
yüksek katma değerli ürün ve hizmetler
•Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında geliştirilmesi
IBG harici yeni girişimlerin desteklenmesi (SDG-9 Sanayi, yenilikçilik ve altyapı)
•Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojisi alanındaki
karar verici veya politika geliştirici kurullarda
•Genç araştırmacıların desteklenmesi (SDG-4 temsiliyet
Nitelikli eğitim)
     •Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojisi alanında Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi olunması
Odak araştırma alanları; (1) Biyofarmasötik ürün ve hizmetler, (2) Hücresel temelli ürün, teknoloji ve hizmetler, (3) Omiks ve hesaplamalı biyoloji temelli teknoloji ve hizmetler olarak belirlenmiştir.
•Toplumun her kesimi için erişilebilir bilim yaklaşımının benimsenmesi (SDG-4 Nitelikli eğitim)
Faaliyet alanları; (1) Nadir hastalıklar, (2) Kanser, (3) Teknolojik/İnovatif Ürünler Geliştirmek (Biyofarmasötik ürün, Hücresel temelli ürün ve teknolojiler, Omiks ve hesaplamalı biyoloji temelli teknolojiler) ve (4) Stratejik Hizmetler Vermek olarak belirlenmiştir.
64 Amaç ve Hedefler   69   70   71   72   73