Page 73 - Faaliyet Raporu 2022
P. 73

araştırmaların çıktılarının rafta kalmaması, uygulamaya dönüşmesi için de teknolojik araştırmalar devreye girmektedir. Teknolojik araştırmaların çıktılarının ise doğrudan sanayiye transfer edilmesi ve özel sektör ortaklı proje çalışmalarının sayıları performans hedeflerine ulaşmak için yıllar içinde arttırılacaktır.
Gelecek beş yıllık dönemde; İBG yönetsel stratejisini araştırma, inovasyon ve hizmet ayaklarının tamamını içerecek şekilde geliştirmeyi planlamaktadır. Güçlü bilimsel araştırmaların arttırılması amacıyla uluslararası ağlara dahil olmak, uluslararası proje alma kapasitesini arttırmak, özel sektör destekli proje sayısını arttırıcı işbirlikler geliştirmek, etki faktörü yüksek dergilerde yayın sayısını arttırmak için yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu kapsamda; farklı alanlarda yetkin araştırma gruplarının işbirliklerinin arttırılması için kurumsal projeler önceliklihalegetirilecektir.ÖncelikliolarakİBG’nin odak araştırma alanları olan nadir hastalıklar, kanser ve biyoteknolojik ürünler geliştirme alanlarında multidisipliner projeler geliştirmeye yönelik odak çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu odak çalışma gruplarının yaşam bilimleri alanında THS 1-6 düzeyinde çalışmalar yapması öngörülmektedir. Bu alanlar bilimsel gelişmeler, İBG’nin araştırmacı havuzu ve proje kaynakları gözönüne alınarak güncellenecektir. Projeler kapsamında elde edilen bilginin/teknolojinin ürüne/hizmete dönüşümüne yönelik süreci kısaltmak için öncelikli olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark’ı olmak üzere işbirlikleri güçlendirilecek İBG’de bu hedefe yönelik teknoloji transfer birimi etkinliği arttırılacaktır. Projeler kapsamında elde edilen THS 3-6 düzeyindeki bilgi ve teknolojilerin endüstriye transferi ve THS 9’a kadar ilerlemesi için özel
sektör destekli projeler gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak; kamuya ve özel sektöre sunulan nitelikli hizmetlerin arttırılması için hizmet birimlerinin akreditasyonuna yönelik toplam kalite anlayışı ile ilerlenecek ve akredite hizmet birimlerinin sayısı arttırılacaktır. Ülkemizde eksikliği hissedilen akredite edilmiş hizmetlerin sunumu yoluyla elde edilen/edilecek gelirler İBG’nin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.
Odak araştırma alanlarına yönelik çok ortaklı ve uzun soluklu stratejik projelere öncelik verilecektir. Bu çerçevede belirlenen her odak araştırma alanı için yeterlilik dönemi içerisinde en az 1 adet çok ortaklı ve yüksek bütçeli stratejik proje alınması hedeflenmektedir. Özellikle bu projelerde ortaklık yapısı içerisinde kamu- akademi-sanayi üçlü sarmalının bir araya gelerek fikirden ürüne etkin işbirliğinin sağlanması yine belirlenen hedeflere ulaşmada yol gösterici olacaktır.
Tüm bunların yanı sıra sağlanacak işbirlikleri ve etkileşim ile merkezde üretilen araştırma çıktılarının, ürüne dönüşmesi beklenmektedir. Bu çerçevede 31.01.2022 yılında yürürlüğe aldığımız İBG Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları - Ticarileştirme Yönetimi Usül ve Esasları uygulanmaya devam edecektir.
66 Amaç ve Hedefler

   71   72   73   74   75