Page 76 - Faaliyet Raporu 2022
P. 76

 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bilanço Kalemleri
Hazır Değerler içerisinde yer alan Kasa hesabı bakiyesinin yapılan fili sayım sonucu 780,70TL olduğu, ve bu tutarın 31.12.2022 tarihli Kasa Sayım Tutanağı ile de kayıt altına alındığı, Ayrıca Türk Lirası Bankalar hesabı bakiyesinin 33.888.460,65 TL olduğu, yılsonu itibari ile banka mutabakatlarının yapıldığı, Döviz hesabının kalanının 3.972.161,28 TL olduğu, dövizli hesapların dönem sonu kur değerlemelerinin mevzuata uygun olarak 31.12.2022 tarihli merkez bankası döviz alış kuru ile değerlendirilmiştir.
Ticarialacaklarhesabınınbakiyesi224.788,39TL’sı olup Diğer çeşitli Alacaklar hesabının 31.12.2022 bakiyesi mevcut değildir.
31.12.2022 itibariyle stoklar 240.691,35 TL olup merkeze ait çeşitli laboratuvar malzemeleri, kırtasiye vs. stoklardan oluşmaktadır.
156.300 TL’sı verilen sipariş avansları ise, Vivaryum Birimi’ne ait hayvan yemi siparişi için Exclusivet Yaşam Bilimlerine verilen avanstan ibarettir.
İş Avans ve Kredileri hesabının kalanının 826.068,34 TL olduğu bu tutarın; Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları, Embo-Hibit-Tüseb Projelerle alınan avanslar ve Tübitak projeleri nedeniyle verilen avanslar olduğu tespit edilmiştir.
Akreditifler hesabında bakiye bulunmadığı kapama işlemlerinin dönem içinde
gerçekleştirildiği görülmüştür.
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesabının kalanı 205.045,60 TL’dir. Bu tutar sigorta, internet ve yazılım hizmet, kiralama giderlerinden oluşmaktadır.
Diğer Dönen Varlıklar toplamının 15.458.458,38TL olduğu bu tutar devreden KDV‘den oluşmaktadır.
Maddi Duran Varlıklar içerisinde yer alan kalemlerdenDokuzEylülÜniversitesindenKuruluş Protokolü kapsamında devredilmiş sayılanlardan İBG’nin hali hazırda kullandığı arsa ve binalar tahsis yolu ile İBG’ ye devredilerek kullanımına sunulmuştur. Üniversiteden devredilen taşınırlar bakımından ise hali hazırda kayıtlara alınma işleminin devam ettiği, Bunun sebebinin ise Devreden Kurumun KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) sisteminde yer almakla birlikte Devralan Merkezin henüz böyle bir sistem içerisinde yer almamasından kaynaklı olup Merkezin KAYSİS sistemine dahil olmasına ilişkin girişimler ve yazışmalar devam etmektedir. Bu nedenle Üniversiteden devralınan taşınır mallara ilişkin Merkez kayıtlarında her hangi bir giriş henüz yapılamadığı,
Merkezin yasal kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 31.12.2022 tarihi itibari ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymet toplamının 30.100.775,28 TL buna ilişkin 2022 yılı sonu birikmiş Amortisman tutarının ise
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 69

   74   75   76   77   78