Page 77 - Faaliyet Raporu 2022
P. 77

17.587.936,98TL’dır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabı ise lisans haklarından oluşmuş ve 31.12.2022 tarihli bilançoda 1.088.158,15 TL’sı olarak yer almış ve 823.000,76 TL.sı itfa payı ayrılmıştır.
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır.
Diğer Mali Borçlar hesabı 1.474.124,40 TL Tübitak Hesapları Faiz Gelirlerinin tahakkukundan kaynaklanmaktadır.
Proje sonunda Tübitak projelerinden elde edilen faiz geliri TÜBİTAK’a aktarılmaktadır. 31.12.2022 tarihi itibari ile aktarılacak tutar 642-Faiz gelirleri hesabından alınarak Diğer Mali Borçlar hesabına intikal ettirilmiştir.
Faaliyet Borçları 31.12.2022 tarihli itibariyle 8.179.080,96 TL’dir.
Alınan Depozito ve Teminatlar hesabının bakiyesinin64.184,60TL’dır.İhaleteminatlarından oluşmaktadır.
Diğer Borçlar kaleminde 31.12.2022 dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş 372.414,01 TL’nin bursiyer burs ödemeleri, 68.545,45 ninde Proje Teşvik İkramiyeleri ödeme tutarı olduğu ve ödemelerinin 2022 yılına kaldığı tespit edilmiştir.
Alınan Avanslar Imtıaz Nısar Lone Tübitak Proje No:122N046 Ve Abed Alkarem Al Haıja Tübitak Proje No:120C149 nolu proje ve Triogen San. Tic.Ltd.ŞTİ. avansından oluşmaktadır.
Ödenecek Diğer Yükümlülükler vergi, sosyal güvenlik primleri, işsizlik sigortası ve BES kesintilerinden oluşmaktadır.
Çalışmalarımız sırasında Merkezin çalışanlarına ödediği ücretlerin önemli bir kısmının Gelir Vergisi istisnasına tabi olduğu dolayısı (Ar- Ge çalışanları ve Ar-Ge çalışan sayısının %10 destek personeli) İstisna tutarının toplamının 2.627.790,48 TL olduğu ve bu tutarın Gelirler de Diğer Gelirler kısmında gösterildiği tespit edilmiştir.
Borç ve Gider Karşılıkları kaleminde 2022 Yılında elde edilen Kurum dışı faiz gelirlerinden ve kambiyo karlarından dolayı 877.904,06 TL Kurum Vergi karşılığı ayrıldığı ve 2022 yılında tahakkuk eden Kurum Geçici Vergi tutarı 700.131,16 TL’sı olduğu bu tutarında Banka Faiz Geliri Stopaj kesintisi ödenen geçici vergi olduğu tespit edilmiştir.
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları kaleminde dönemsellik ilkesi gereği gideri Aralık 2022 ayına ait olan fakat 2022 de faturalandırılan 683.487,32 TL’nın elektrik, jeotermal giderleri olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak bilançoda yer alan kalemlerin defter kayıtlarını doğru olarak yansıttığı, genel yönetim muhasebe yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uygun olduğu anlaşılmıştır.
ÖZKAYNAK Hesapları
  ÖZKAYNAKLAR
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Önceki Dönem
83.964.925,07
118.289.552,36
-48.571.248,09
14.246.620,80
Mali Dönem
55.612.547,20
132.507.022,15
-48.570.348,09
-28.673.871,44
    70 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   75   76   77   78   79