Muhasebe ve Ayniyat Uzmanı

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bünyesinde bulunan Mali İşler Birimi'nde Muhasebe ve Ayniyat Uzmanı olarak çalışacak tam zamanlı personel alınacaktır.

Aranan Nitelikler:

•Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun (önlisans-lisans) olmak,

•Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,

•Ms Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,

•Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmak,

•İletişimi ve insan ilişkileri kuvvetli olmak,

•Analitik yönü gelişmiş ve çözüm odaklı olmak,

•Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,

•Yoğun tempoda çalışabilme becerisine sahip olmak,

•Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Görev ve Sorumluluklar:

•Yasal Defterlerin  ( e-defter,  Envanter  ) hazırlanması, yasal süresi içinde Noterden tasdik  ettirilmesi ve  çekilmesi işlemlerini yapmak,

•Dönem sonlarında Raporlama  yapmak ( Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tabloları düzenlemek), 

•Yapılan Raporlamaların  bütçe ile uygunluğunu araştırmak, varsa sapmaların nedenlerini  tespit etmek,

•Ön Muhasebe işlemlerini yapmak,

•Hesap Planına uygun Yevmiye kayıtlarını yapmak, 

•Fatura ve fişlerin takip sürecini tüm kontrollerin yapılması ve uygunluk tespiti de dahil olacak şekilde yürütmek,

•Banka, cari, çek/senet ve kasa kayıtlarının kontrolüni yapmak ve kayıtlarını tamamlamak, 

•Dosyalama ve arşivleme işlemlerini tamamlamak,

•Tedarikçilerle Cari hesap mutabakatlarını yapmak  ve  bölüm yöneticisine rapor vermek,

•Personel maaş ödemelerinin bankadan ilgili hesaplara aktarılması işlemi ile ilgili talimatı hazırlamak ve işlemi gerçekleştirmek,

•Kasadaki paranın  ve bankalardaki hesapların takibini yapmak,

•Kesilen faturaların doğruluğunun birim fiyat, ürün kodu, cari hesap bilgileri, döviz cinsi ve fatura vadesi yönlerinden kontrolünü sağlamak,

•Kurum harcamalarının ve gelen faturaların kontrolünü yapmak, harcamaları usul yönünden sorgulamak ve onaylarının alınıp alınmadığını teyidi,

•İş Avanslarının takibini yapmak ve yasal süresi içinde kapanmasını sağlamak,

•Satınalma Biriminden gelen ödeme emirlerinin usul ve mevzuat yönünden incelemesini yapmak ve uygun olanların  ödeme  talimatlarını hazırlamak   ödeme işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,

•Telefon, elektrik  gibi  otomatik ödemelerin zamanında tahsil edilip edilmediğinin takibi,

•Bütçe ve muhasebe bilgi sisteminin işleyişini takip etmek,

•Merkezin Vergi mükellefi olması nedeniyle düzenli verilmesi gereken Beyannameleri (KDV, Muhtasar ve diğerleri) zamanında  elektronik ortamda Maliye idaresine  bildirmek ve  Vergi ödeme talimatını hazırlamak ve ilgili hesaptan ödenmesini sağlamak,

•Personel SGK  Prim ödemelerinin  yasal süresi içinde ödemesini sağlamak,

•İlgili diğer hizmetleri yürütmek. (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili mevzuat gereği iletişimi takip etmek ve gereğini yerine getirmek)

•Tübitak proje kapanışlarında aktif rol almak,

•Tübitak fatura işlemlerini yürütmek,

•Tübitak faiz gelirlerinin kontrolünü yapmak,

•Demirbaş kayıtlarını mevzuata uygun şekilde yapmak,dosyalamak, takibini sağlamak ve zimmet tutanaklarını hazırlamak,

•Amortisman kayıtlarını mevzuata uygun şekilde yapmak.