Page 214 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 214

 Teknolojik Üretim ve Ekonomik Katkı
2021 yılında DEPARK ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bunun yanında İş Geliştirme ve Ticarileştirme süreci için hali hazırda ulusal ve uluslararası projelerde deneyimi olan, sanayi projelerinde görev almış, patent ve ticarileştirme sürecinde deneyimli iki kişi 2021 yılı içerisinde istihdam edilmiştir. Bu birim, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) içerisindeki tüm fikri haklar sürecinin yönetiminden ve koordinasyonundan sorumlu olup DETTO ile de etkin işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu birim İBG’nin Fikri Haklar Politikasının yönetiminden bire bir sorumlu olmakla beraber, araştırmacıların fikri hakları konusundaki bilgi ve kapasitesinin artırılması, buluş bildirimlerinin toplanması, ön patent araştırmanın yapılması ve patentlerin ticarileştirilmesi konularda aktif görev almaktadır. Buna ek olarak üniversite sanayi işbirliği, teknoloji transferi, Ar-Ge ve inovasyon projeleri konusunda uzman ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Avrupa Birliği Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)’nin Müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Serdal Temel, İBG’de yarı zamanlı görevlendirme ile Danışman olarak çalışmaya başlamıştır.
2020 yılında fikri haklar konusunda belirlenen İBG’nin izleyeceği yol haritası araştırmacılara aktarılmıştır. Bu bağlamda, İBG’de gerçekleştirilecek buluşlar ve eserler üç farklı yasanın konusudur:
Bu üç kanunun hangi durumlarda geçerli olacağı uzmanlar yardımıyla belirlenmiş ve buna göre bir “Fikri Haklar İş Akışı” oluşturulmuştur. Bu iş akışının başlatılabilmesi için, araştırmacılara, patentlenebilir bir buluşları olduğunu düşündüklerinde, İBG yönetimine yazılı bildirimde bulunmaları gerektiği anlatılmıştır. Araştırmacıların patentlenebilir buluşlarını fark etmelerine yardımcı olacak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
İBG bünyesinde yer alan araştırmacı ve öğrencilerin buluşlarına ait patent, faydalı model, tasarım, ticari sır, marka ve teknik bilgi ve yapma bilgisi (know-how) ile ilgili sınai mülkiyet haklarının hak sahipliğine, korunmasına, ticarileştirilmesine (devir, lisanslama ve spin-off şirket kurma), ticarileştirme gelirinin paylaşılmasına ve bu konular ile ilgili yasal ilkelere ilişkin kuralları belirlemek üzere bir politika (prosedür maddeleri dahil) dokümanı oluşturulmuş, “Sınai Mülkiyet Hakları - Ticarileştirme Yönetimi Usul ve Esasları” 2021 yılında Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Proje fikrinden ticarileşmeye kadar olan süreçte akademisyenlere sağlanan/sağlanacak proje destekleri ile ilgili genel bir akış oluşturulmuştur. Bu genel akışın altında fikri haklara ilişkin “Buluş Başvuru Süreci” için iş akışı oluşturulmuştur.
Çalışmaların ticarileşmesi ve ekonomik katkısının olabilecek en üst düzeye çıkması için özel sektör firmalarıyla yapılan veya yapılması planlanan ortak çalışmaların sayısında büyük artış kaydedilmiştir. Bu ortak çalışmaların en önemlisi TÜBİTAK 1007 programı kapsamında desteklenen ve
1. 6550 sayılı Araştırma Desteklenmesine Dair Kanun
Altyapılarını
2. 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu
3. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
206 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler   212   213   214   215   216