Page 231 - Faaliyet Raporu 2022
P. 231

 Teknolojik Üretim ve Ekonomik Katkı
İBG İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi, İBG içerisindeki tüm fikri haklar sürecinin yönetiminden ve koordinasyonundan sorumlu olup DEPARK ve DETTO ile de etkin işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu birim İBG’nin Fikri Haklar Politikasının yönetiminden bire bir sorumlu olmakla beraber, araştırmacıların fikri hakları konusundaki bilgi ve kapasitesinin artırılması, buluş bildirimlerinin toplanması, ön patent araştırmalarının yapılması ve patentlerin ticarileştirilmesi konularda aktif görev almaktadır. Buna ek olarak 2021 yılında üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji transferi, Ar-Ge ve inovasyon projeleri konusunda uzman ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu tarafından 2008-2021 yılları arasında desteklenen Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)’nin Müdürü olarak görev yapan bir kişi İBG’de yarı zamanlı görevlendirme ile Danışman olarak çalışmaya başlamış ve 2022 yılında da görevine devam etmiştir.
2022 başında fikri haklar konusunda belirlenen İBG’nin izleyeceği yol haritası araştırmacılara aktarılmıştır. Bu bağlamda, İBG’de gerçekleştirilecek buluşlar ve eserler üç farklı yasanın konusudur:
patentlenebilir bir buluşları olduğunu düşündüklerinde, İBG yönetimine yazılı bildirimde bulunmaları gerektiği anlatılmıştır. Araştırmacıların patentlenebilir buluşlarını fark etmelerine yardımcı olacak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) bünyesinde yer alan araştırmacı ve öğrencilerin buluşlarına ait patent, faydalı model, tasarım, ticari sır, marka ve teknik bilgi ve bilgi birikimi ile ilgili sınai mülkiyet haklarının hak sahipliğine, korunmasına, ticarileştirilmesine (devir, lisanslama ve spin-off şirketkurma),ticarileştirmegelirininpaylaşılmasına ve bu konular ile ilgili yasal ilkelere ilişkin kuralları belirlemek üzere bir politika (prosedür maddeleri dahil) dokümanı oluşturulmuş, “Sınai Mülkiyet Hakları - Ticarileştirme Yönetimi Usul ve Esasları” 2021 yılında Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş ve 2022 yılında da uygulanmıştır.
Proje fikrinden ticarileşmeye kadar olan süreçte akademisyenlere sağlanacak proje destekleri ile ilgili genel bir akış oluşturulmuştur. Bu genel akışın altında fikri haklara ilişkin “Buluş Başvuru Süreci” için iş akışı oluşturulmuştur.
2022 yılında 5 uluslararası yeni patent başvurusu ve 2 ulusal yeni patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. bunun yanı sıra daha önce başvurusu yapılan 2 ulusal patent tescil edilmiştir. 2021 yılında gerçekleştirilen lisanslama anlaşması kapsamında 177 Bin Euro lisans geliri elde edilmiştir.
Özel sektör işbirliklerinin kazandığı ivmenin en önemli göstergesi TÜBİTAK 1004, TÜBİTAK BİGG ve AB projelerine yapılan başvurularda
1. 6550 sayılı Araştırma Desteklenmesine Dair Kanun
2. 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu
Altyapılarını
3. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Bu üç kanunun hangi durumlarda geçerli olacağı uzmanlar yardımıyla belirlenmiş ve buna göre bir “Fikri Haklar İş Akışı” oluşturulmuştur. Bu iş akışının başlatılabilmesi için, araştırmacılara,
224 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   229   230   231   232   233